Порядок и правила пересечения государственной границы

Витяг з Постанови КМУ № 57 від 27.01.1995 р. із змінами «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України»        Перетинання   громадянами   України   (далі  -  громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску),  якщо інше не передбачено законом,  за одним з таких документів,  що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну: 1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 2) дипломатичний паспорт; 3) службовий паспорт; 4) проїзний документ дитини; 5) посвідчення особи моряка; 6) посвідчення члена екіпажу. У разі  коли  громадянин,  який  постійно проживає в Україні, втратив зазначені документи (далі - паспортні документи) за межами України  або  якщо  строк  дії таких документів закінчився під час перебування громадянина за межами  України,  або  встановлено,  що вони  є  недійсними  з інших причин,  документом,  що дає право на в'їзд в Україну,  є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном. У передбачених  міжнародними  договорами  або  законодавством України   випадках  перетинання  громадянином  державного  кордону здійснюється  також  за  іншими документами. У такому   разі прикордонний контроль здійснюється у порядку,  який застосовується під час надання громадянином паспортних документів. У випадках,  визначених   законодавством,   для   перетинання державного  кордону  громадяни  крім паспортних документів повинні мати такожпідтверджуючі документи.      3. Виїзд з України громадян,  які не досягли 16-річного віку, здійснюється  за  згодою  обох  батьків  (усиновлювачів)  (далі  - батьки) та в їх супроводі  або  в  супроводі  осіб,  уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку.      4. Виїзд з України громадян,  які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється: 1) за  нотаріально  посвідченою  згодою  другого з батьків із зазначенням у ній  держави  прямування  та  відповідного  часового проміжку   перебування  у  цій  державі,  якщо  другий  з  батьків відсутній у пункті пропуску; 2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:      якщо другий  з   батьків   є   іноземцем   або   особою   без громадянства,  що  підтверджується  записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску; якщо у паспорті громадянина України для виїзду за  кордон,  з яким   перетинає   державний  кордон  громадянин,  який  не  досяг 16-річного віку,  або  проїзному  документі  дитини  є  запис  про вибуття  на  постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у  дипломатичному  представництві або консульській установі України за кордоном; у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій: свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про  позбавлення  батьківських  прав  другого  з батьків; рішення суду   про   визнання   другого  з  батьків  безвісно відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; рішення суду  про  надання  дозволу  на   виїзд   з   України
громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; довідки про народження дитини,  виданої  відділом  реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно  до  частини  першої  статті  135  Сімейного кодексу України  (  2947-14  )  (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).     5. Виїзд з України громадян,  які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування  та  відповідного  часового  проміжку перебування у цій державі.     6. Виїзд   з   України   дітей-сиріт,   дітей,    позбавлених батьківського   піклування,   які   не  досягли  16-річного  віку, здійснюється: 1) які проживають (перебувають) у закладах охорони  здоров'я, навчальному  або  іншому  дитячому закладі,  - у разі пред'явлення нотаріально  посвідченої  згоди  керівника  цього  закладу  та   у супроводі уповноваженої ним особи; 2) які  влаштовані  на  виховання  та  спільне  проживання до прийомної сім'ї,  - у разі  пред'явлення  оригіналу  договору  про влаштування   дитини  до  прийомної  сім'ї  або  його  нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків  або  одного  з них; 3) які  влаштовані  на  виховання  та  спільне  проживання до дитячого будинку сімейного типу,  - у разі пред'явлення  оригіналу договору  про  організацію  діяльності  дитячого будинку сімейного типу  або  його  нотаріально  засвідченої  копії  та  у  супроводі батьків-вихователів або одного з них; 4) які   перебувають  під  опікою,  піклуванням  за  рішенням органів опіки та  піклування,  -  у  разі  пред'явлення  оригіналу рішення  про  встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника; 5) які  перебувають  під  опікою,  піклуванням  за   рішенням суду, -  у  разі  пред'явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника; 6) які  відповідно  до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім'ю іншої особи  (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття - у разі пред'явлення оригіналу    зазначеного    договору,    посвідченого     підписом уповноваженої  особи  відповідної  місцевої  держадміністрації або міської (за винятком міст  районного  значення)  ради,  скріпленим гербовою  печаткою,  або  його  нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя.      Виїзд з України громадян,  які не досягли 16-річного віку,  в супроводі   одного   з   прийомних   батьків,  батьків-вихователів здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого  з  батьків із   зазначенням   держави  прямування  та  відповідного  часового проміжку перебування у цій державі,  якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через державний кордон. Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  які  не  досягли  16-річного  віку,  зокрема  тих, що проживають  (перебувають)  у  районах проведення антитерористичної операції,  попередньо повинен бути погоджений із службою у справах
дітей  відповідної  місцевої  держадміністрації  або  міської  (за винятком  міст  районного  значення)  ради  у порядку, визначеному Мінсоцполітики.  {  Абзац  дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно  з  Постановою  КМ  N  415 ( 415-2012-п ) від 23.05.2012; в редакції Постанови КМ N 534 ( 534-2014-п ) від 16.10.2014 } Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  які не досягли 16-річного віку,  після їх усиновлення іноземцями  здійснюється  у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред'явлення рішення суду про  усиновлення  або  його  нотаріально засвідченої копії.      7. Громадяни в'їздять в Україну без будь-яких обмежень.      8. В'їзд/вхід  на  територію  пункту  пропуску громадян,  які перетинають державний кордон,  перебування у  пункті  пропуску  та виїзд/вихід   громадян   з   нього   здійснюється  за  паспортними документами.     9. Громадяни,  які перетинають державний кордон,  зобов'язані пройти  прикордонний,  митний  та інші види контролю відповідно до законодавства.
     10. Пропуск  громадян  через  державний  кордон  здійснюється уповноваженими  службовими  особами  підрозділу охорони державного кордону.
     11. Паспортний документ або посвідчення особи на повернення в Україну вважаються дійсними,  якщо вони відповідають встановленому зразку,  видані уповноваженим на те  органом,  оформлені  належним чином і належать громадянинові, який їх пред'являє.     12. Для  здійснення  прикордонного контролю громадяни подають уповноваженим  службовим  особам  підрозділу  охорони   державного кордону паспортні,  а у випадках,  передбачених законодавством,  і підтверджуючі документи без обкладинок і зайвих вкладень. Паспортні та   підтверджуючі    документи    громадян,    які перетинають   державний   кордон,   перевіряються   уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону  з  метою встановлення  їх  дійсності  та  належності  громадянину,  який їх пред'являє. У ході  перевірки  документів  під  час  виїзду   з   України з'ясовується  наявність  або  відсутність  підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.
     13. Під час здійснення  прикордонного  контролю  уповноважені службові    особи    підрозділу    охорони    державного   кордону використовують  бази  даних  Держприкордонслужби  про  осіб,   які перетнули державний кордон,  вчинили правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби,  яким тимчасово обмежено право виїзду з України, про недійсні, викрадені та втрачені паспортні документи,  а також інші передбачені законом бази даних. Інформація про громадян,  яким уповноваженою службовою особою Держприкордонслужби  або  Головою  Державної  прикордонної  служби надано  дозвіл  на  перетинання  державного кордону,  вноситься до відповідної бази даних.    14. Під час здійснення  прикордонного  контролю  уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону відповідно до Закону  України  "Про  прикордонний  контроль"  (  1710-17  )   за результатами  оцінки  ризиків  проводять опитування громадян,  які перетинають державний кордон.     15. На підставі  рішення  уповноваженого  законом  державного органу про тимчасову відмову у виїзді за кордон (заборону виїзду), прийнятого відповідно до статті  6  Закону  України  "Про  порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ), уповноважена службова особа підрозділу охорони державного  кордону відмовляє  громадянину  у  перетинанні державного кордону,  про що виносить  обґрунтоване  письмове  рішення  із  зазначенням  причин відмови, один примірник якого видається громадянинові. Тимчасове затримання   або   вилучення  паспорта  громадянина України для виїзду за кордон  чи  проїзного  документа  дитини  на виконання  рішення  уповноваженого  законом  державного органу про тимчасову  відмову  у   виїзді   за   кордон   (заборону   виїзду) здійснюється  уповноваженою  службовою  особою  підрозділу охорони державного кордону у порядку,  визначеному пунктами 24 і 25 Правил оформлення  і  видачі  паспорта  громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини,  їх тимчасового затримання та вилучення,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р.  N 231 ( 231-95-п ) (ЗП України,  1995 р., N 6, ст. 158; Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 752).      16. Підроблені,  недійсні  паспортні  документи або такі,  що належать   іншим   особам,   або   використовуються  для  вчинення кримінального   чи   адміністративного   правопорушення  тимчасово затримуються   або   вилучаються  уповноваженою  службовою  особою підрозділу  охорони  державного  кордону.  Після прийняття рішення уповноваженою   службовою  особою  підрозділу  охорони  державного кордону  про  відмову громадянину у перетинанні державного кордону тимчасово  затримані  чи вилучені паспортні документи надсилаються відповідному правоохоронному органу або органу, який їх видав. {  Пункт  16  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }     17. Рішення  уповноваженого  законом  державного  органу  про тимчасову  відмову  у  виїзді  за  кордон  (заборону  виїзду)   та тимчасове   затримання   або   вилучення   паспортного   документа уповноваженою  службовою  особою  підрозділу  охорони   державного кордону  може  бути оскаржене громадянином в установленому законом порядку.
     18. Після закінчення перевірки, в результаті якої встановлено дійсність   та   належність   громадянину   паспортного  документа (підтверджуючих документів) або посвідчення особи на повернення  в Україну,  а  також  відсутність підстав для тимчасового затримання або вилучення паспортного документа,  уповноважена службова  особа підрозділу   охорони  державного  кордону  повертає  громадянинові паспортний  документ  (підтверджуючий  документ)  або  посвідчення особи на повернення в Україну.
     19. Відмітка про перетинання державного кордону в паспортному документі  проставляється   на   підставі   особистого   звернення громадянина  до уповноваженої  службової особи підрозділу охорони державного кордону, яка проводить перевірку документів.     20. Уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону  за  результатами оцінки ризиків,  що здійснюється під час прикордонного  контролю,  можуть  проводити   повторну   перевірку документів громадян, які перетинають державний кордон.      21. Тривалість   здійснення   прикордонного  та  інших  видів контролю не повинна перевищувати час стоянки транспортних засобів, передбачений  розкладом  (графіком) їх руху в пунктах пропуску для автомобільного,  залізничного, повітряного, морського та поромного сполучення. Якщо під   час   здійснення  прикордонного  або  інших  видів контролю виявлено порушення,  час стоянки транспортних  засобів  у пунктах  пропуску  може  бути  продовжено до прийняття рішення про пропуск громадян,  з боку яких вчинено порушення,  та транспортних засобів, у яких вони перебувають.      22. У  приміщення  (на  місце) та транспортні засоби,  в яких перебувають пасажири,  які пройшли перед  перетинанням  державного кордону прикордонний контроль,  а також у приміщення (на місце) та транспортні засоби,  в яких перебувають пасажири, які прибули з-за кордону   і   не   пройшли   такий  контроль,  вхід  іншим  особам забороняється без дозволу уповноважених службових осіб  підрозділу охорони державного кордону.      23. Посадка  громадян  у  транспортні засоби,  що перетинають державний кордон,  а також завантаження (вивантаження) вантажу  та багажу   в   пунктах   пропуску   проводиться   тільки  з  дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону і  митних  органів,  якщо  це  не  заборонено  іншими контрольними органами і службами.
     24. Громадяни    (пасажири)    і    обслуговуючий    персонал транспортних засобів,  що перетинають державний кордон,  на вимогу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону та   інших   контрольних   органів  і  служб  надають  для  огляду транспортні засоби, вантажі та інше майно.
     25. Громадяни та обслуговуючий персонал транспортних засобів, що перетинають державний кордон, мають право: бути присутніми під час огляду транспортних засобів, вантажів і багажу,  що їм належать,  а також відбору зразків проб речовин і матеріалів,  що  їм  належать,  для  експрес-аналізу  відповідними контрольними органами і службами; отримувати від  уповноважених   службових   осіб   підрозділу охорони  державного  кордону  та інших контрольних органів і служб усні роз'яснення  в  разі  тимчасової  відмови  їм  у  перетинанні державного кордону.

 

Державна прикордонна служба України

http://dpsu.gov.ua/ua/activities/skipping/skipping_3.htm

Порядок перетинання кордону іноземцями та особами без громадянства

Іноземці та особи без громадянства в’їжджають в Україну за наявності визначеного законодавством або міжнародним договором України дійсного паспортного документа та візи, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

Ксерокопії нотаріально засвідчених паспортних документів, свідоцтв про народження, віз право на перетинання державного кордону не дають.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

  • закордонний паспорт
  • документ на повернення в державу громадянства або проживання (у разі втрати паспортного документа на території України)
  • українська віза (для громадян держав з візовим порядком поїздок)

 Увага! Ідентифікаційна картка (ID-card), що посвідчує особу іноземного громадянина, не дає права на перетинання державного кордону України.

Перелік держав, громадяни яких в’їжджають в Україну без віз

Держави Європейського Союзу

Монако

Держави СНД

(крім Туркменістану)

Монголія

Андорра

Норвегія

Аргентина

Панама

Боснія і Герцеговина

Парагвай

Бразилія

Сан-Марино

Бруней 

Сербія

Ватикан

США

Гонконг

Туреччина

Канада

 Чорногорія

Ізраїль

Швейцарія

Ісландія

Японія

Ліхтенштейн

 

Реєстрація в пункті пропуску через державний кордон включає проставлення в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземця та особи без громадянства або в інших документах, передбачених законодавством, відмітки “В’їзд”, внесення відомостей про іноземця та особу без громадянства, їх паспортних даних до відповідного реєстру.